Etkinliğin Kapsamı

KAPSAM:

Üç gün olarak planlanan bu etkinlik kapsamında bilimsel araştırmanın türleri, temel kavramlar, bilimsel araştırma konusunun seçimi, literatür tarama, bilimsel araştırmanın amacı, önemi, etik ihlaller, araştırma yönteminin belirlenmesi, evren, örneklem, örnekleme yöntemleri, güç analizi, kullanılacak istatiksel tekniğin seçimi,  geçerlik ve güvenirlik analizleri, veri toplama teknikleri, veri formu hazırlama tekniklerinden oluşan temel konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Daha önce bu konuda deneyimi olan bilim insanları tarafından verilecek olan bu eğitimler kapsamında ilk olarak katılımcılara araştırma becerilerinin geliştirilmesine yönelik yetkinlikler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Tıp ve sağlık dergilerinde en sık yayınlanan bilimsel yazı türü araştırma sonuç raporlarını yansıtan makalelerdir. Araştırma raporlarının ulusal ve uluslararası dergilerde yer bulabilmesi için bilimsel içeriği doğru formatta sunmak gerekir. Bu nedenle eğitimin sonraki aşamalarında ise araştırma raporlarının geleneksel yazı formatı eğitim olarak verilecektir.  En sık kullanılan giriş, amaç, hipotez, materyal metotlar bölümü, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri ile kaynaklar bölümünün nasıl yazılacağı ve bu bölümleri oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi hususların ele alınacağı teorik ve uygulamalı eğitimlere yer verilecektir.

Eğitim programının oturumlarında daha önce lisansüstü öğrenci yetiştiren deneyimli ve oturum konusu ile alanında uzman akademisyenler tarafından konular teorik ve uygulamalı olarak verilecektir. Eğitimin içeriğine göre konu sunumları uygulamalı olarak verilecektir. Uygulamalar ile katılımcıların teorik bilgiler ışığında, eğitmenlerin rehberlik ve denetiminde araştırma amacı, hipotezi, gereç ve yöntem hazırlamaları sağlanacaktır. Böylece araştırma planlama hazırlığında kullanabilecekleri teknik ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra etkinlikte elde ettikleri kazanımları kullanarak kişisel araştırma önerilerini oluşturmaları istenecektir. Araştırmacılar, lisansüstü eğitim alanlarına yönelik araştırma önerilerini tasarlarken, dikkat etmeleri gereken hususları ve aşamaları irdeleyebilecekler; bilgi ve birikimlerini pekiştirerek artırabileceklerdir. Lisansüstü eğitim alan öğrenciler kendilerini ifade etme, araştırma sürecini başlatma, yürütme ve raporlandırma konusunda becerilerini geliştirebilecek aktivitelerde etkin rol üstleneceklerdir. Böylece multidisipliner bir ortamda deneyim paylaşımına zemin hazırlandığı için, sağlık alanının farklı dallarından da lisansüstü öğrenciler kabul edilebilecektir.

Gerçekleştirilecek teorik ve uygulamalı bilimsel araştırma süreci, raporlama ve yayım eğitimi sonucunda; öğrencilere bilimsel anlamda yol gösterme misyonu yerine getirilmiş olacaktır. Böylece ülkemizin, bilimsel araştırma faaliyetleri bakımından, daha iyi düzeye ulaştırılmasına yönelik çalışmalara katkı verilecektir. Ayrıca eğitim etkinliği ile öğrencilerimizin ve araştırma görevlisi genç akademisyenlerin bilimsel gelişimlerine katkıda bulunulması, eğitim konularının çok boyutlu ve derinlemesine ele alınması, yurt içinde düzenlenen teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinlikleri düzenleme kültürünün yaygınlaştırılması, genç araştırmacıların lisansüstü tez projelerinde ihtiyaç duydukları özgüvenin sağlanması, kaygılarının azaltılması ve klinik veya deneysel araştırmalara özendirilmesine ve tez gibi bilimsel araştırma yazılarının yazımında ve yayımlanmasında hataların minimuma indirilmesine de destek verilmiş olacaktır.

Skip to content